Poblat yagua. Un dels caps del grup posa davant la càmera. Segons Chaumeil, la societat yagua està dividida en clans patrilineals. La regla de residència post-matrimonial és patrilocal. Els diferents clans es troben associats a noms d'aus, de vegetals o d'animals terrestres. Aquestes tres categories naturals en què es troben agrupats els clans són, al seu torn, organitzades segons un model de meitats exògames. Aquest pot ser d'intercanvi entre els clans de les aus d'una banda i dels vegetals i animals terrestres per un altre.