Interior d'una de les habitacions de l'Hotel Sazagua. Pereira. L'Hotel Boutique Sazagua ofereix el lloc perfecte per a reunions socials, familiars i de treball. Diferents espais de l'hostal poden ser adequats per aconseguir l'objectiu que desitgi en la reunió. Compta amb un ampli quiosc que pot esdevenir saló de conferències, bar, tertúlia o qualsevol altre esdeveniment social, amb capacitat fins a 90 persones segons l'acomodació. Està dotat de pantalla i equip de projecció audiovisual. De la mateixa manera la zona del restaurant ofereix un espai adequat per a juntes i reunions.