Un camperol ven els mànecs que acaba de recol · lectar a la carretera que porta de Wukro a Mekele. Per a la majoria de la població de Wukro i de les àrees circumdants, l'agricultura de secà de subsistència constitueix el seu principal aliment. Tanmateix, Wukro i els seus voltants pateixen amb freqüència períodes de sequera que tenen greus conseqüències per a les condicions de vida de la població rural. L'emigració de les àrees rurals a les urbanes durant aquests períodes és elevada. Des de fa poc, Wukro s'està expandint ràpidament cap a la part sud-occidental de la ciutat el que queda palès en les diverses construccions residencials que s'estan duent a terme dins i fora de la ciutat. L'augment de la construcció d'habitatges residencials d'estil modern i d'edificis comercials com hotels, cafeteries i botigues, ofereix oportunitats d'ingressos per als treballadors qualificats i no qualificats en aquest sector.