Albertina té 85 anys. Fa 4 anys aquí. Reben visites de les persones de la comunitat, entre elles voluntàries que les ajuden i les visiten diàriament. La vida aquí és diferent a la d'altres asils. L'evolució de la detecció segons edat, sexe, formes clíniques i grau d'incapacitat física, en el moment del diagnòstic